Privacy Policy

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Paslaugos teikėjas – UAB “Pecu Nino”, įmonės kodas: 302932789, PVM mokėtojo kodas: LT100007361012. Registracijos adresas: Lygybės g. 21-86, LT-51379 Kaunas

2. tinklodizainas.lt– elektroninių paslaugų teikėjas, esantis adresu www.tinklodizainas.lt

3. Asmuo – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Asmens duomenų anketa/Paskyra – Pirkėjo registravimosi/užklausos šioje el. svetainėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti anketa (paskyra).

5. Paslaugos – visos Asmeniui teikiamos paslaugos.

6. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant šioje el. svetainėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

7. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis el. svetainėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

8. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje, asmeniniame kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

9. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu ar juridiniu Asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

10. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.tinklodizainas.lt.

11. Administratorius – šią el. svetainę valdantis, atsakingas asmuo.

12. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

13. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Paslaugų pirkimo – pardavimo internetinėje svetainėje taisyklės“.

14. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

15. www.tinklodizainas.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Asmenims naudojantis www.tinklodizainas.lt siūlomomis Paslaugomis.

16. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.tinklodizainas.lt lankytojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir www.tinklodizainas.lt Paskyroms.

18. Asmuo laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą su Privatumo Politika ir suteikia leidimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.tinklodizainas.lt

19. Asmenys turėtų atkreipti dėmesį, kad www.tinklodizainas.lt gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save, Asmuo turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

20. Asmuo gali atlikti užklausos išsiuntimą, apie paslaugas, neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, kitą su paslauga susijusią informaciją. Asmuo yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

21. Asmenys, norintys registruotis www.tinklodizainas.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Asmuo pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Asmuo gali bet kuriuo metu:

21.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Asmuo/svetainės lankytojas;

21.2. ištrinti/pašalinti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką “Ištrinti visus mano duomenis”.

21.3. parsisiųsti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką “Parsisiųsti visus mano duomenis”.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

22. Asmuo sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.tinklodizainas.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai www.tinklodizainas.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis www.tinklodizainas.lt arba pateikiant užklausą, išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.tinklodizainas.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais, nepateikus nesutikimo, Asmuo neprieštarauja dėl tiesioginės rinkodaros.

23. Paslaugos teikėjas patvirtina, jog Asmens nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje svetainėje www.tinklodizainas.lt teikiamas paslaugas. Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Asmens nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Paslaugos teikėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Asmuo pats nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

24. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

24.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

24.2. vykdant paslaugų teikimą ar teikiant kitas paslaugas – Paslaugos teikėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Asmens užsisakytas paslaugas;

24.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

24.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

25. Asmuo turi šias teises: s you have over your data

25.1. prisijungęs prie savo paskyros parsisiųsti visus savo duomenis, paspaudęs mygtuką “Parsisiųsti visus mano duomenis”;

25.2. pateikęs užklausą Paslaugų teikėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

25.3. prisijungęs prie savo paskyros ištrinti visus savo duomenis, paspaudęs mygtuką “Ištrinti visus mano duomenis”.;

25.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Asmuo neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje svetainėje www.tinklodizainas.lt;

25.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

26. Asmuo sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, ar pateikti atsakymą į atsiųstą užklausą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš www.tinklodizainas.lt kaip paslaugos teikėjo ar iš Partnerių, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Paslaugos teikėjo partneriams, taip pat Paslaugos teikėjui ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.

27. Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

28. Paslaugos teikėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi www.tinklodizainas.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos numatytus reikalavimus, Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki dvylikos mėnesių nuo paskutinio aktyvaus Asmens veiksmo (užsakymo, užklausos), išskyrus nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

29. Paslaugos teikėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Asmens pateikiami Asmens duomenys www.tinklodizainas.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

30. Asmens duomenys yra saugomi nuo neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Asmenų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų